**โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ **
ข้อมูลสถานศึกษา ..ข่าว กิจกรรมของโรงเรียน..
ผู้บริหารสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรีย
จำนวนนักเรียน
อาคารสถานที
แผนผังบริเวณ
โครงสร้างการบริหาร
เข้าเช็ค E-mailโรงเรียน


ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะครูเข้าถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   การแข่งขันกีฬาสีประจำปี


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เมืองกำแพงเพชร มรดกโลก

เมื่อวันครู 16 มกราคม 2560 ครูได้รับรางวัลครูดีศรีท้องถิ่น จำนวน 5 คน
ได้แก่ 1.ครูชัยลิต หุตินทะ 2.ครูไพบูลย์ หาญอนุพงศ์ 3.ครูยศวัฒน์ เกียรติศิรภัทร์
4.ครูนุชศรา คูสกุล 5.ครูภูวนาถ เอกสาร

10 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู
เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองชัยนาท


คณะกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านสุนันท์ ไทยลา รองประธานกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และคุณอรัญ ไชยเชษฐา รักษาการณ์แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท เยี่ยมเยืยนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่่อการศึกษาสงเคราะห์ ฯ เด็กหญิงพรธิตา ภู่ไข่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระนายไพรัตน์ ปั้นชูศรี
ผู้อำนวยการสถานศึ
กษ


นางสุกัญญา คล้ายสมาน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ในห้องพิเศษได้
คือนางสาวชาริสา ขันอุยFacebook : โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
Copyright @ 2558   สงวนลิกขสิทธิ์ตามกฎหมาย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเ มือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 056-411834
E-mail : khaothaphra@gmail.com   webmaster : yodsawat04@gmail.com
AmazingCounters.com