โครงงานคณิตศาสตร์   Math

ที่ปรึกษาโครงงาน  นางวันดี  สุทธิพงษ์  ,นางสาวพรประภา พรกวินรัตนชัย

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ  เทศบาลเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น