ประวัติส่วนตัว ผู้อำนวยการสถานศึกษา   นายไพรัตน์    ปั้นชูศรี


นาย ไพรัตน์   ปั้นชูศรี เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2503 อายุ 55 ปี
บิดา ชื่อนายท้ายบุญปลูก  ปั้นชูศรี  มารดา ชื่อนางกั๊น   ปั้นชูศรี
จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดสระเกศ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
จบการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
เริ่มรับราชการครู เมื่อ 1 พฤษภาคม 2538 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เมื่อ1 กค. 2556
ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อ 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ   ถึงปัจจุบัน

คติพจน์   ทองแท้ ย่อมไม่กลัวการหลอม