นโยบายวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

กลับหน้าหลัก Home

      วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุนทรีด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ โยบริการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เอกลักษณ์   : ส่งเสริมความถนัด ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ

อัตลักษณ์   :  โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื่อต่อการเรียนรู้
4. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความพร้อมของสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ตรงต่อเวลา                       รู้หน้าที่
มีวินัย                                  ใฝ่ศึกษา

สัญลักษณ์

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว      -      สีเหลือง

สีเขียวหมายถึง หมายถึง ความเจริญงอกงาม
สีเหลือง หมายถึง ธรรมะแห่งพระพุทธศาสนา

อักษรย่อของโรงเรียน
ท.ข.พ.

คำขวัญ

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำประชาธิปไตย  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   ใส่ใจสื่งแวดล้อม

...................................................................................................... ปรับปรุง 2560