บุคลากรของโรงเรียน

กลับหน้าหลัก Home

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุกัญญา คล้ายสมาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


นางสาวภูวนาถ  เอกสาร
ครูชำนาญการ


นางสาววราภรณ์  ศิริยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุพัตรา  โลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางญาณิศา  อัศเวศน์
ครูเชี่ยวชาญ


นางสาวภาเกตุ  สิงห์จัตุรัส
ครูชำนาญการ


นางวาสนา  มีโต
ครูชำนาญการพิเศ


นางพัทยา  สาธิภา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวมัณฑิตา   พิพัฒจิตตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจันทรังษี  ภู่บุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางคนึงนิจ  ชลอปัญจศิลป์
ครูชำนาญการพิเ
ศษ


นายจำนงค์  นาคตรง
ครูชำนาญกาศพิเศษ

นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวีรวรรณ  โตจีน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสิริลักษณ์   นาควิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรประภา พรกวินรัตนชัย
ครูชำนาการ
นายอภิศักดิ์ ดีดิษฐ์
ครู

นางลลนา  แสงสุพรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนิรันดร์  ศรีธูป
ครูชำนาญการพิเศษนางสันดี  สุทธิพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนาตยา  มะเส็ง
ครูชำนาญการนางสาววิภากนก  เต็งประกอบกิจ
ครูชำนาญการ
นางสาวดุษฎี  สาลี
ครู

นางมัณฑนา  เกิดผล
เจ้าหน้าที่การเงินนางสาวนิศาชล ฤทธิ์เรืองเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ


 


ครูจ้างสอน


นายธรา  วุฒิปุณยพงศ์
ครูจ้างสอน

นายนัฐดาไน  หาญอนุพงศ์
ครูจ้างสอน

นางสาววรวรรณ   โลเลิศ
ครูจ้างสอน ระดับอนุบาล


นางสาวรัตนาวดี  ยอดหนู
ครุจ้างสอนศูนย์พัฒนาเด็ก

นาง
ครุจ้างสอนศูนย์พัฒนาเ
ล็ก


นายธนภัทร แก้วพงษ์
ครูจ้างสอน

นายนณพัฒน์ พงษ์เพศ
ครูจ้างสอน


นายอินทัช สุขสันต์
ครูจ้างสอน


นายณรงค์  ฟักบัว
นักการ ภารโรง


นายสราวุฒิ ชัยพานิช
พนักงานจ้าง