ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ

กลับหน้าหลัก Home

       ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
       ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนน ชัยณรงค์ ตำบล - อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
       รหัสไปรษณีย์ 17000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5601-9721
       e-mai   : khaothaphra@gmail.com   : khaothaphra@khaothaphra.com : website   www.khaothaphra.com
 
     สังกัด เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
       เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลศึกษา ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
       กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ เขต 6


        นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
        ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่ วันที 16 ธันวาคม 2565

       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับแต่งตั้ง) 1 คน
        นางสุกัญญา คล้ายสมาน

  ประวัติของสถานศึกษา


                         
โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2465 ครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดเขาท่าพระ เป็นสถานที่เล่าเรียน มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว
พ.ศ. 2473 ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่และได้ยุบโรงเรียนวัดหาดกองสินและโรงเรียนบ้านกล้วยให้มาเรียนรวมกัน
วันที่ 1 ตุลาคม 2503 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2513                      ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนได้ถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย และในปี พ.ศ. 2514                       สภาจังหวัดชัยนาทได้จัดสรรงบประมาณให้เป็น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ ตามแบบ ป.1 ข                       เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมี 4 ห้องเรียน
วันที่ 1 ตุลาคม 2515 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนเทศบาล เขาท่าพระจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2519 เริ่มเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 36 คน
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ มีห้องเรียน 6 ห้องเรียน                       และห้องโถง 1 ห้อง
พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ 017 (ก) ตามแบบกรมสามัญศึกษา                      เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีห้องเรียน 4 ห้อง
พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณต่อเติมโรงอาหารของโรงเรียนเป็นโครงหลังคาเหล็กต่อจากอาคารไม้เดิมและเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน                      1 หน่วย 2 ครอบครัว
พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอลของโรงเรียน
พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน 1 โดยทาสีอาคารใหม่ทั้งหลัง
พ.ศ. 2534 จัดสร้างทางระบายน้ำด้านหลังอาคารเรียน 1 จากงบประมาณเงินบริจาค
พ.ศ. 2535 จัดสร้างห้องน้ำนักเรียนในอาคารเรียน 1 จากงบประมาณเงินบริจาค
พ.ศ. 2536 จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศตะวันตก โดยได้รับบริจาคเงินจากคุณสุธีคุณวรรณา รัตนชัยสิทธิ์                     กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเป็นค่าก่อสร้างห้องสุขานักเรียนด้านหลังอาคารเรียน 2 จำนวน3 ที่
พ.ศ. 2537 จัดราดยางถนนภายในโรงเรียนโดยงบประมาณจากการจัดงานสังสรรค์เพื่อการศึกษาจำนวนเงิน 30,000 บาท                      และได้รับบริจาคเงินสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือจาก คุณสันติ – คุณประวงษ์ กานนท์รังษี
พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณสร้างรั้วโรงเรียน
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องธุรการและห้องประชุมครู
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลปรับปรุงชั้นล่างอาคารเรียน 3 เป็นห้องเรียนอนุบาล 4 ห้อง งบประมาณ 700,000 บาท                      และเทถนนโดยรอบโรงเรียนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 500,000 บาท
พ.ศ. 2543 ได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 3/12 จำนวน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนโดยขอจำหน่ายรื้อถอนอาคารเรียน 1 เดิม                      และสร้างตรงที่เดิม งบประมาณ 4,914,000 บาท
พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลจำนวน 8 ห้องเรียน โดยรื้อถอนโรงอาหารเดิม
พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารใหม่ งบประมาณ 910,000 บาท
พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 3 / 12 จำนวน 1 หลังและอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 1 อาคารวาสนา จำนวน 900,000 บาท                     โดยปูพื้นอาคารเรียนเป็นกระเบื้องทั้งหมดและปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องประชุมติดเครื่องปรับอากาศ (ห้องเฟื่องฟ้า)
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 3 อาคารช่ออัญชัน จำนวน 500,000 บาท                     โดยปูกระเบื้องชั้นบนและทาสีอาคารเรียนใหม่ทั้งหลัง
พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ 4/12 ของกรม 1 หลัง มูลค่า 8 ล้านบาทเศษ                      และค่าซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ มูลค่า 4 แสนบาทเศษ

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 1 อาคารวาสนา จำนวน 200,000 บาท โดยการเปลี่ยนฝ้าเพดานทั้งหมด
พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 4 / 12 จำนวน 1 หลัง จำนวน 10,000,000บาท
พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 4 / 12 จำนวน 1หลังจำนวน10 ,000 ,000บาท

พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 4/12 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 10,140,000 บาท