จำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2565
กลับหน้าหลัก Home
ข้อมูลสถิตินักเรียน โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ประจำปีการศึกษา 2565
ชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล ๑
๒๓
๒๖
อนุบาล ๒
๑๑
๑๑
๒๒
อนุบาล ๓
๑๘
๒๗
๔๕
รวมชั้นก่อนประถม
๕๒
๔๑
๙๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
๑๓
๑๐
๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
-
-
-
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
๑๑
๑๗
ประถมศีกษาปีที่ ๒/๒
๑๘
ประถมศีกษาปีที่ ๓/๑
๑๔
ประถมศีกษาปีที่ ๓/๒
๑๔
รวมชั้นระดับประถม
๔๕
๔๑
๘๖
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
๑๗
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
๑๑
๑๘
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
๑๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
๑๔
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
๑๖
๒๒
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
-
-
-
รวมชั้นประถมศึกษา
๔๕
๔๐
๘๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
๑๒
๒๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
๑๒
๑๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
๑๐
๑๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
๑๐
๑๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
๑๓
๑๑
๒๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
๑๐
๑๒
๒๒
รวมชั้นมัธยมศึกษา
๖๗
๕๑
๑๑๘
รวมนักเรียนทั้งหมด
๒๐๙
๑๗๓
๓๘๒