จำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2566
กลับหน้าหลัก Home
ข้อมูลสถิตินักเรียน โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ประจำปีการศึกษา 2566
ชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล ๑
๑๒
๑๕
๒๗
อนุบาล ๒
๒๒
๒๘
อนุบาล ๓
๑๔
๑๑
๒๕
รวมชั้นก่อนประถม
๕๘
๓๒
๙๐
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
๑๓
๒๒
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
๑๐
๑๓
๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
๑๐
๑๘
ประถมศีกษาปีที่ ๒/๒
-
-
-
ประถมศีกษาปีที่ ๓/๑
๑๒
๑๘
ประถมศีกษาปีที่ ๓/๒
๑๐
๑๖
รวมชั้นระดับประถม
๕๑
๔๖
๙๗
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
๑๕
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
๑๕
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
๑๘
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
๑๒
๑๘
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
๑๒
๑๒
๒๔
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
-
-
-
รวมชั้นประถมศึกษา
๓๙
๕๐
๘๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
๒๐
๒๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
-
-
-
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
๑๕
๒๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
๑๐
๑๐
๒๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
๑๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
๑๓
รวมชั้นมัธยมศึกษา
๖๐
๒๙
๘๙
รวมนักเรียนทั้งหมด
๒๐๘
๑๕๗
๓๖๕