อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
กลับหน้าหลัก Home

บริเวณโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ

บริเวณโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ

อาคารการเวก

อาคารช่ออัญชัญ

อาคารสุพรรณิการ์

อาคารวาสนา

อาคารราชพฤกษ์

อาคารอเนกประสงค์

โรงอาหาร

สุขา จุดที่ 1

สุขา จุดที่ 2

สุขา จุดที่ 3