เผยแพร่ผลงานครูในโรงเรียน
เพื่อเลื่อนระดับวิทยฐานะ

กลับหน้าหลัก Home

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เปิดพื้นที่ให้ ครูได้เผยแพร่ผลงานของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูทั้งหลาย เป็นแนวทางในการจัดทำผลงาน อีกทั้งนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง
ครูที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของตนเอง สามารถส่งไฟล์งาน ในรูปของไฟล์ PDF.มาให้แอดมินของเว็บไซต์ นำขึ้นเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

ผลงานวิชาการ รองฯสุกัญญา คล้ายสมาน

                                            


บทคัดย่อพัฒนารูปแบบ

       

ผลงานของครูวันดี อยู่รักษ
                                                                                      
                                                          
          บทคัดย่อ

      โครงงานคณิตศาสตร์      

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

บทที่1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิง

   

ผลงาน ครูญาณิศา   อัศเวศน์
              

บทคัดย่อ  ที่ 1

 บทคัดย่อที่ 2
     
ผลงาน ครูกลอนสรรค์   บุญสรรค์

 บทคัดย่อภาษาไทย

       บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ผลงาน ครูธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี

   บทคัดย่อภาษาไทย      

 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ผลงานวิชาการ นางสาววิภากนก   เต็งประกอบกิจ

                

 ผลงาน ครูพัทยา สาธิพา

                  
บทคัดย่องานวิจัย          บทคัดย่อรายงาน

ผลงานวิชาการ ครูพรประภา พรกวินรัตนชัย

  
บทคัดย่อผลงานวิจัย             

ผลงานวิชาการ ครูคนึงนิจ ชลอปัญจศิลป์

                      
  บทคัดย่อผลงานวิจัย1          บทคัดย่อผลงานวิจัย 2